Developers

Liu Yongxin(Jason Liu)

Founder Co-founder of NEL( a Chinese NEO developer community)

Li Jianying

CTO Co-founder & CTO NEO core developer, co-initiator of NEL(a Chinese NEO developer community)

Liu Qianming

Core developer, full-stack engineer

Zhao Ben

Web developer

Wang Xiangjian (Robbie Wang)

Overseas communities operation manager